Pragnę zaoferować Państwu usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców majątkowych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z wymogami tych przepisów posiadam uprawnienia zawodowe nr 4401 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Transportu i Budownictwa w 2005 roku.

Podstawę moich działań zawodowych stanowią zasady określone przez przepisy prawa, standardy zawodowe oraz etykę zawodową. Należą do nich:
  • rzetelność, staranność i bezstronność dokonywanych wycen i opracowań
  • zachowanie tajemnicy zawodowej w stosunku do informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu i nieprzekazywanie ich osobom trzecim
  • stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.
Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wykonywanymi czynnościami zawodowymi zawartemu z firmą PZU SA.
Wojciech Marczak