Ogólne zestawienie dokumentów wymaganych do sporządzenia operatu szacunkowego:

  • księga wieczysta i inne dokumentu określające stan prawny nieruchomości ( w szczególności dokumenty dotyczące ustanowionych służebności, dostępu do drogi publicznej itp.)
  • wypis z ewidencji gruntów i budynków
  • wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, fragmenty mapy ewidencyjnej
  • dokumenty o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • jeśli w skład wycenianej nieruchomości wchodzą budynki dokumenty potwierdzające parametry, stan techniczny i prawny budynku (dokumentacja projektowa/techniczna, dokumentacja inwentaryzacyjna, książka obiektu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu)

Przy każdym zleceniu zestawienie wymaganych dokumentów określane jest indywidualnie w zależności od przedmiotu i zakresu wyceny.
Koszty wyceny

  • ze względu na zróżnicowanie nieruchomości i różny zakres wycen nie jest możliwe podanie jednolitego cennika wynagrodzenia. Dlatego koszty i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny i są zależne od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia